Regulamin platformy sprzedażowej


Niniejszy regulamin okre
śla zasady dokonywania zamówień na platformie sprzedażowej prowadzonej przez Sprzedającego pod adresem www.trifox.pl, zwanej dalej Platformą Sprzedażową.
Sprzedaj
ącym jest TRIFOX Sp. z o.o. z siedzibą w 43-300 Bielsko-Biała, ul. Konwaliowa 21 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000280293. Spółka posiada kapitał zakładowy: 50 000 zł. Spółka zarejestrowana jest pod numerem NIP: 9372526996, zwana także zamiennie "Usługodawcą".

Kontakt z Us
ługodawcą można uzyskać:
pod numerem telefonu:
33 810-44-50 lub 663-433-133
lub korzystaj
ąc z adresu poczty elektronicznej: biuro@trifox.pl

§ 1 Definicje

Ilekroć w treści regulaminu użyto określonego sformułowania, należy mu nadać znaczenie zgodne z przyjętym w następującej definicji:
1. Regulamin – niniejszy Regulamin
świadczenia usług na Platformie Sprzedażowej 
2. Klient (Kupuj
ący) podmiot, który dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Platformy Sprzedażowej
3. Przedmiot transakcji - towary wymienione i opisane na stronie internetowej Platformy Sprzeda
żowej. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
4. Towar - rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzeda
ży.
5. Us
ługa dodatkowa - usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Platformą Sprzedażową w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
6. Produkt - Towary i Us
ługi dodatkowe prezentowane na Platformie Sprzedażowej.
7. Umowa Sprzeda
ży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
8. Platforma sprzeda
żowa (Platforma internetowa) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.trifox.pl za pośrednictwem którego Klient może zamówić Produkt.
9. Strona - Us
ługodawca i Klient.
10. Strona Sklepu - ka
żda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.trifox.pl.
11. Zamówienie - o
świadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Platformy Sprzedażowej.

§ 2 Zasady ogólne

1.Warunkiem złożenia Zamówienia na Platformie Sprzedażowej przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
2.Platforma sprzeda
żowa służy do składania zamówień na towary (zabawki, artykuły sportowe, artykuły dla dzieci) za pośrednictwem sieci Internet.
3.Wszystkie produkty oferowane na Platformie Sprzeda
żowej są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
4.Platforma sprzeda
żowa działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.
5.Platforma Sprzeda
żowa przeznaczona jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz Instytucji. 
6.U
żytkownikowi w momencie rejestracji przysługuje prawo do wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Usługodawcę na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

7.Rejestracji na stronie www.trifox.pl mogą dokonać wyłącznie osoby prowadzące działalność handlową branży zabawkowej.

8.Sprzedawca oferuje rabaty na produkty naliczane po przekroczeniu poszczególnych wartości zamówienia netto:

- zakup powyżej 1000zł – 5 %

- zakup powyżej 1500zł – 8 %

W przypadku wyższych wartości zamówień oraz częstotliwości ich składania przez Kupującego istnieje możliwość wynegocjowania indywidualnych rabatów.

9.Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu traktowane jest jako podstawa do odrzucenia zamówień Użytkownika.

10.Sprzedaż na Platformie B2B odbywa się pomiędzy podmiotami gospodarczymi i nie podlega prawu zakupów konsumenckich.

§ 3 Składanie zamówień

1.Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Platformy Sprzedażowej są cenami netto podanymi w złotych polskich (nie zawierają podatku VAT). Podane ceny nie obejmują rabatów oraz kosztów wysyłki.
2.Zamówienia s
ą przyjmowane przez stronę internetową.
3.Aktualizacja stanów magazynowych wy
świetlonych na Platformie Sprzedażowej odbywa się codziennie, co każdą pełną godzinę.

4.Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 
5.Zamówienie jest skuteczne, je
śli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
6.W wypadku gdy podane dane nie s
ą kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
7.Kupuj
ący wyraża zgodę na wystawienie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktura VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.
Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedaj
ącego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
8.Po z
łożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, zostanie wyświetlona informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji a podgląd zamówienia będzie dostępny w sekcji złożonych zamówień na koncie klienta oraz jego kopia zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej Klienta.
9.Kwota zamówienia wyrażona jest w cenach netto i uwzględnia rabaty indywidualne klienta.
10.Z
łożone zamówienie jest przyjmowane do realizacji jedynie w przypadku terminowego regulowania zobowiązań finansowych. 
11.Z
łożone zamówienie jest przetwarzane przez system sprzedażowy Sprzedającego. Różnice w dostępności towarów mogą wynikać z opóźnień w synchronizacji stanów magazynowych systemu sprzedażowego Sprzedającego oraz Platformy Sprzedażowej.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sprzedający poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomoc
ą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
3. Przesy
łka wysyłana jest w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Jest to orientacyjny czas dostawy i jest on uzależniony od częstotliwości wysyłek zależnych od wzmożonego okresu sprzedażowego.

4. Minimum logistyczne (realizowane na terenie Polski) zamówienia wynosi 600 zł netto po rabacie. Jeśli kwota zamówienia w koszyku jest mniejsza niż w/w minimum, koszty dostawy w kwocie 16 zł brutto (+3 zł brutto pobranie) pokrywa klient.

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura VAT lub paragon( na życzenie Kupującego).
2. Płatność za zamówiony towar jest realizowana przelewem na konto bankowe Sprzedającego.

§ 6 Odbiór towaru

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Przed odebraniem przesy
łki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 7 Procedura reklamacji

1. Towary zakupione na Platformie Sprzedażowej mogą być reklamowane z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji określonych w Kodeksie cywilnym. Podstawą do reklamacji mogą być jedynie wady techniczne, powstałe podczas wykonywania produktu, bądź różnice między treścią zamówienia a otrzymanym towarem.
2. Reklamacje dotycz
ące produktów, wynikające z ich niewłaściwego użytkowania, nie będą uwzględniane.
3. W przypadku niezgodno
ści towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań należy zgłosić do dostawcy telefonicznie lub mailowo. Niezgodności ilościowe będą rozpatrywane jedynie po ich niezwłocznym zgłoszeniu w terminie 7 dni po otrzymaniu towaru.
4. W przypadku uwzględnienia reklamacji towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. W przypadku braku dostępności towaru zostanie zwrócona zapłata za produkt lub jego wartość zostanie odliczona od kwoty przyszłego zamówienia.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów Platformy Sprzedażowej w związku ze złożeniem zamówienia jest Usługodawca.
2. Dane osobowe wykorzystywane s
ą w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Spory wynikaj
ące ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Platformą Sprzedażową a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
3. Us
ługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
4. Data opublikowania regulaminu 01.01.2021r.